Q: Tại sao không được mang Coca-Cola ra ngoài không gian? Gần đây tôi có tham dự một bài nói chuyện bởi một cựu phi hành gia và được biết là việc này không được NASA cho phép.
A: Robert Frost, chuyên viên hướng dẫn và kiểm soát không lưu tại NASA
Chúng tôi đã thử nghiệm Coca-Cola (và Pepsi) trong không gian. Năm 1985, chúng tôi thực hiện thí nghiệm mang các máy rút đặc biệt từ các nhà sản xuất trên tàu con thoi.
Soda trong không gian gây ra chút vấn đề. Trong môi trường vi trọng lực, các bong bóng khí nhẹ sẽ không vội vàng lao lên trên chất lỏng và thoát ra. Chúng sẽ ở trong chất lỏng. Điều này có nghĩa là phi hành gia sẽ tiêu thụ một lượng khí nhiều hơn khi uống soda trong không gian so với khi uống trên mặt đất. Uống một loại nước giải khát có ga có thể giống như uống một ngụm bọt.
Và họ sẽ ợ hơi nhiều hơn để giải phóng khí đó. Chuyện đó cũng bình thường, ngoại trừ việc ợ hơi trong không gian có thể gây khó chịu, vì cùng một lý do đã đề cập ở trên đối với soda. Trên mặt đất, khí và chất lỏng tự nhiên phân tách trong hệ thống tiêu hóa vì các khí nhẹ hơn sẽ nổi lên trên các chất lỏng nặng hơn. Nhưng trong môi trường vi trọng lực, điều đó không xảy ra. Khi một người ợ hơi trong không gian, nó thường là "ợ ướt", nghĩa là sẽ đi kèm một số chất lỏng bị đẩy ra. Nó giống như chứng trào ngược dạ dày thực quản.
Link gốc:
https://
www.quora.com/
Why-cant-you-tak
e-Coca-Cola-int
o-space-I-recen
tly-went-to-a-t
alk-by-a-former
-astronaut-and-
he-said-NASA-di
sallowed-Coke-i
n-space/answer/
Robert-Frost-1?s
hare=e5290e9f&s
rid=u82aB


Nguyen Duc
bluesdk

Tldr: uống nước có ga ngoài vũ trụ sẽ bị ợ ra bã.