#ask

#makeup
E xem clip make cua Trung thấy c nào cũng dùng thỏi nền màu đỏ này . Có chị nào trong nhóm biét đây là hãng gì k ai . E cảm ơn
😘


Thu Hương Tran
uyen.duong.583

♥️